ملایر مهد پادشاهان،بزرگان،دانشمندان ، فضلاء و..... است

استاد محمد محمدی ملایری

نوشته شده توسط :مدیریت وبلاگ
چهارشنبه 5 آبان 1389-04:20 ب.ظ

استاد محمد محمدی‌ ملایری‌ در سال‌ 1290 ش بدنیا آمد.وی تخصص رشته زبان‌ و ادبیات‌ عرب‌ و تدریس‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ را از دانشگاه آمریكایی بیروت اخذ نمود.وی تحقیقات خود را در زمینة‌ نقش‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ در گسترش‌ و نمو زبان‌ و فرهنگ‌ عربی‌ ادامه‌ داد كه‌ بیش‌ از پنجاه‌ سال‌ ادامه‌ یافت. وی‌ در سال‌ 1346، پس از تدریس در لبنان(بمدت ده سال) به‌ تهران‌ بازگشت‌ و تا زمان‌ بازنشستگی، ریاست‌ دانشكدة‌ معقول‌ و منقول‌ (ادبیات‌ و معارف‌ اسلامی) را به‌ عهده‌ داشت.

كتاب " تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی " تایف محمد محمدی ملایری ، در دوره بیست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان كتاب سال برگزیده شد.گروه : علوم انسانیرشته : زبان و ادبیات عربیتحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد محمدی‌ ملایری‌ در سال‌ 1313 با تأسیس‌ دانشگاه‌ تهران‌ در رشتة‌ ادبیات‌ در امتحانات‌ ورودی‌ دانشكدة‌ معقول‌ و منقول‌ مقام‌ اول‌ را احراز نمود و در سال‌ 1316 با كسب‌ رتبة‌ اول‌ در امتحانات‌ نهایی‌ از سوی‌ وزارت‌ معارف‌ برای‌ كسب‌ تخصص‌ در زبان‌ و ادبیات‌ عرب‌ و تدریس‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ به‌ دانشگاه‌ آمریكایی‌ بیروت‌ اعزام‌ گردید و پس‌ از پنج‌ سال‌ به‌ ایران‌ بازگشت‌مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد محمدی ملایری پس‌ از پنج‌ سال‌ تحصیل در لبنان (دانشگاه آمریكایی بیروت)به‌ ایران‌ بازگشت‌ و مطالعات‌ خود را در زمینة‌ نقش‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ در گسترش‌ و نمو زبان‌ و فرهنگ‌ عربی‌ ادامه‌ داد كه‌ بیش‌ از پنجاه‌ سال‌ ادامه‌ یافت‌ و در قالب‌ دورة‌ پنج‌ جلدی‌ كتاب‌ تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ انتشار یافت. در سال‌ 1333 نیز دو رساله‌ از ایشان‌ تحت‌ عنوان‌ فرهنگ‌ ایرانی‌ پیش‌ از اسلام‌ و آثار آن‌ در تمدن‌ اسلامی‌ و ادبیات‌ عربی‌ از سوی‌ دانشگاه‌ تهران‌ منتشر شد. دكتر محمدی‌ در سال‌ 1336 از طرف‌ دانشگاه‌ تهران‌ برای‌ تأسیس‌ مؤ‌سسة‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ در دانشگاه‌ دولتی‌ لبنان‌ به‌ بیروت‌ اعزام‌ گردید و پس‌ از تأسیس، مدت‌ ده‌ سال‌ آن‌ را اداره‌ كرد. وی‌ در سال‌ 1346 به‌ تهران‌ بازگشت‌ و تا زمان‌ بازنشستگی، ریاست‌ دانشكدة‌ معقول‌ و منقول‌ (ادبیات‌ و معارف‌ اسلامی) را به‌ عهده‌ داشت.جوائز و نشانها : كتاب " تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی " تایف محمد محمدی ملایری ، در دوره بیست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان كتاب سال برگزیده شد.چگونگی عرضه آثار : از دكتر محمدی، مقالات‌ و كتابهای‌ متعددی‌ انتشار یافته‌ كه‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است: - «بدء ظهور عناصر اًیرانیة‌ فی‌ الأ‌دب‌ العربی» بخش‌ دوم‌ از كتاب‌ دروس‌ فی‌ آداب‌ اللغة‌ العربیة‌ و تاریخها «و الأ‌دب‌ الفارسی‌ فی‌ أهم‌ أدواره‌ و أشهر أعلامه»، دانشگاه‌ لبنان. بیروت، 1967 میلادی‌ - «ادب‌ و اخلاق‌ در ایران‌ پیش‌ از اسلام‌ و آثار آن‌ در دوران‌ اسلامی»، تهران‌ وزارت‌ ارشاد 1352. ________________________________________ آثار : تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی ویژگی اثر : تالیف،این كتاب ، در دوره بیست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان كتاب سال معرفی و برگزیده شد. آشنایی‌ با كتاب‌: تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی ‌تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی‌ / محمد محمدی‌ ملایری. - تهران: توس، 1375 - 1382. 5 ج‌ كتابنامه‌ مندرجات: ج‌ 1. - ج. 2. بخش‌ اول. دل‌ ایرانشهر. - ج. 3. دل‌ ایرانشهر. بخش‌ دوم. پایانی. بهرانیان‌ و اعراب‌ قبل‌ از فتوحات‌ اسلامی. - ج. 4. زبان‌ فارسی‌ همچون‌ مایه‌ و مددكاری‌ برای‌ زبانهای‌ عربی‌ در نخستین‌ قرنهای‌ اسلامی. - ج. 5. نظام‌ دیوانی‌ ساسانی‌ در دولت‌ خلفا. یكی‌ از موضوعاتی‌ كه‌ همچنان‌ مبهم‌ و تاریك‌ یا دست‌ كم‌ نیم‌ تاریك‌ در تاریخ، خاصه‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ ایران، باقی‌ مانده، دو سدة‌ اول‌ و دوم‌ هجری‌ است‌ كه‌ بدان‌ دورة‌ فترت‌ یا انقطاع‌ گفته‌اند. این‌ كتاب‌ در واقع‌ كوششی‌ است‌ موفق‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ مهم‌ كه‌ در این‌ دوره‌ بر فرهنگ‌ و تمدن‌ كهن‌ ایران‌ (از زبان‌ و ادبیات، آیین‌ها، نهادهای‌ فرهنگی، علمی، اداری‌ و...) چه‌ گذشته‌ است. موضوع‌ كتاب‌ و ضرورت‌ تحقیق‌ در یافتن‌ پاسخ‌ این‌ پرسش‌ حكایت‌ از اهمیت‌ و ارزش‌ بالای‌ این‌ اثر دارد كه‌ حاصل‌ حدود نیم‌ قرن‌ تتبع‌ در منابع‌ اصیل‌ و معتبر است. نویسندة‌ پژوهشگر كتاب‌ با روش‌ علمی‌ و تحلیل‌ و استدلال‌های‌ سنجیده‌ و با شیوه‌ای‌ پژوهشگرانه‌ و به‌ دور از داوری‌هایی‌ كه‌ نشانی‌ از شتابزدگی‌ و به‌ كار آوردن‌ احیاناً‌ نگرش‌های‌ عاطفی‌ و احساسی‌ در آن‌ باشد، جستجو در موضوع‌ تحقیق‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ و نتیجة‌ پژوهش‌ را در هر مرحله‌ به‌ روشنی‌ برای‌ خواننده‌ بیان‌ كرده‌ است. غالب‌ منابع‌ كتاب، متون‌ تاریخی، جغرافیایی‌ و ادبی‌ اصیل‌ و معتبر سده‌های‌ سوم‌ و چهارم‌ هجری‌ و نزدیك‌ به‌ این‌ سده‌ها و نیز مطالعات‌ و تحقیقات‌ دانشمندان‌ نامدار مسلمان‌ و خاورشناسان‌ مشهور است. تتبع‌ دقیق‌ و مستمر حدود نیم‌ قرن‌ مؤ‌لف‌ در یافتن‌ و ارائة‌ اطلاعات‌ باارزشی‌ كه‌ مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌ پرتوی‌ بر تاریكی‌های‌ این‌ دوره‌ از تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ می‌افكند. جامعیت‌ آن‌ در مباحث‌ مختلف‌ موضوع‌ مهم‌ و ارزشمند مورد نظر و استناد و تأكید بر عین‌ نصوص‌ در متون‌ اصیل‌ و معتبر و ارائة‌ آنها از ویژگی‌های‌ شاخص‌ این‌ كتاب‌ است. كتاب‌ در شش‌ جلد تنظیم‌ شده‌ است. جلد اول‌ به‌ منزلة‌ مدخل‌ ورود به‌ بحث‌ است‌ و در آن‌ كلیات‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ مجموع‌ مجلدات‌ ارائه‌ شده‌ است. جلد دوم‌ دربارة‌ نظام‌ دیوانی‌ ایران‌ در دولت‌ ساسانی‌ به‌ ویژه‌ در دورة‌ انوشیروان‌ است. جلد سوم‌ مربوط‌ به‌ نخستین‌ سالهای‌ فتوحات‌ اسلامی‌ و مواجهة‌ ایرانیان‌ با اعراب‌ است. جلد چهارم‌ دربارة‌ مسألة‌ نقش‌ زبان‌ فارسی‌ در ارتباط‌ با زبان‌ عربی‌ و مددكاری‌ آن‌ نسبت‌ به‌ این‌ زبان‌ در نخستین‌ قرنهای‌ اسلامی‌ است. جلد پنجم‌ نظام‌ دیوانی‌ یا سازمانهای‌ مالی‌ اداری‌ و مالی‌ ساسانی‌ در دولت‌ خلفا را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد و جلد پایانی‌ مشتمل‌ بر برخی‌ پیوست‌ها و مطالب‌ ایضاحی‌ است.


منابع زندگینامه: http://iranologyfo.com/
فعالیتها:

• ادبیات و کتاب • تدریس • عالمان و دانشمندان • محقق • نویسندگی

نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات