ملایر مهد پادشاهان،بزرگان،دانشمندان ، فضلاء و..... است

استاد محمد محمدی ملایری

نوشته شده توسط :مدیریت وبلاگ
چهارشنبه 5 آبان 1389-04:20 ب.ظ

استاد محمد محمدی‌ ملایری‌ در سال‌ 1290 ش بدنیا آمد.وی تخصص رشته زبان‌ و ادبیات‌ عرب‌ و تدریس‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ را از دانشگاه آمریكایی بیروت اخذ نمود.وی تحقیقات خود را در زمینة‌ نقش‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ در گسترش‌ و نمو زبان‌ و فرهنگ‌ عربی‌ ادامه‌ داد كه‌ بیش‌ از پنجاه‌ سال‌ ادامه‌ یافت. وی‌ در سال‌ 1346، پس از تدریس در لبنان(بمدت ده سال) به‌ تهران‌ بازگشت‌ و تا زمان‌ بازنشستگی، ریاست‌ دانشكدة‌ معقول‌ و منقول‌ (ادبیات‌ و معارف‌ اسلامی) را به‌ عهده‌ داشت.

كتاب " تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی " تایف محمد محمدی ملایری ، در دوره بیست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان كتاب سال برگزیده شد.گروه : علوم انسانیرشته : زبان و ادبیات عربیتحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد محمدی‌ ملایری‌ در سال‌ 1313 با تأسیس‌ دانشگاه‌ تهران‌ در رشتة‌ ادبیات‌ در امتحانات‌ ورودی‌ دانشكدة‌ معقول‌ و منقول‌ مقام‌ اول‌ را احراز نمود و در سال‌ 1316 با كسب‌ رتبة‌ اول‌ در امتحانات‌ نهایی‌ از سوی‌ وزارت‌ معارف‌ برای‌ كسب‌ تخصص‌ در زبان‌ و ادبیات‌ عرب‌ و تدریس‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ به‌ دانشگاه‌ آمریكایی‌ بیروت‌ اعزام‌ گردید و پس‌ از پنج‌ سال‌ به‌ ایران‌ بازگشت‌مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد محمدی ملایری پس‌ از پنج‌ سال‌ تحصیل در لبنان (دانشگاه آمریكایی بیروت)به‌ ایران‌ بازگشت‌ و مطالعات‌ خود را در زمینة‌ نقش‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ در گسترش‌ و نمو زبان‌ و فرهنگ‌ عربی‌ ادامه‌ داد كه‌ بیش‌ از پنجاه‌ سال‌ ادامه‌ یافت‌ و در قالب‌ دورة‌ پنج‌ جلدی‌ كتاب‌ تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ انتشار یافت. در سال‌ 1333 نیز دو رساله‌ از ایشان‌ تحت‌ عنوان‌ فرهنگ‌ ایرانی‌ پیش‌ از اسلام‌ و آثار آن‌ در تمدن‌ اسلامی‌ و ادبیات‌ عربی‌ از سوی‌ دانشگاه‌ تهران‌ منتشر شد. دكتر محمدی‌ در سال‌ 1336 از طرف‌ دانشگاه‌ تهران‌ برای‌ تأسیس‌ مؤ‌سسة‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ در دانشگاه‌ دولتی‌ لبنان‌ به‌ بیروت‌ اعزام‌ گردید و پس‌ از تأسیس، مدت‌ ده‌ سال‌ آن‌ را اداره‌ كرد. وی‌ در سال‌ 1346 به‌ تهران‌ بازگشت‌ و تا زمان‌ بازنشستگی، ریاست‌ دانشكدة‌ معقول‌ و منقول‌ (ادبیات‌ و معارف‌ اسلامی) را به‌ عهده‌ داشت.جوائز و نشانها : كتاب " تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی " تایف محمد محمدی ملایری ، در دوره بیست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان كتاب سال برگزیده شد.چگونگی عرضه آثار : از دكتر محمدی، مقالات‌ و كتابهای‌ متعددی‌ انتشار یافته‌ كه‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است: - «بدء ظهور عناصر اًیرانیة‌ فی‌ الأ‌دب‌ العربی» بخش‌ دوم‌ از كتاب‌ دروس‌ فی‌ آداب‌ اللغة‌ العربیة‌ و تاریخها «و الأ‌دب‌ الفارسی‌ فی‌ أهم‌ أدواره‌ و أشهر أعلامه»، دانشگاه‌ لبنان. بیروت، 1967 میلادی‌ - «ادب‌ و اخلاق‌ در ایران‌ پیش‌ از اسلام‌ و آثار آن‌ در دوران‌ اسلامی»، تهران‌ وزارت‌ ارشاد 1352. ________________________________________ آثار : تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی ویژگی اثر : تالیف،این كتاب ، در دوره بیست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان كتاب سال معرفی و برگزیده شد. آشنایی‌ با كتاب‌: تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی ‌تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ در دوران‌ انتقال‌ از عصر ساسانی‌ به‌ عصر اسلامی‌ / محمد محمدی‌ ملایری. - تهران: توس، 1375 - 1382. 5 ج‌ كتابنامه‌ مندرجات: ج‌ 1. - ج. 2. بخش‌ اول. دل‌ ایرانشهر. - ج. 3. دل‌ ایرانشهر. بخش‌ دوم. پایانی. بهرانیان‌ و اعراب‌ قبل‌ از فتوحات‌ اسلامی. - ج. 4. زبان‌ فارسی‌ همچون‌ مایه‌ و مددكاری‌ برای‌ زبانهای‌ عربی‌ در نخستین‌ قرنهای‌ اسلامی. - ج. 5. نظام‌ دیوانی‌ ساسانی‌ در دولت‌ خلفا. یكی‌ از موضوعاتی‌ كه‌ همچنان‌ مبهم‌ و تاریك‌ یا دست‌ كم‌ نیم‌ تاریك‌ در تاریخ، خاصه‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ ایران، باقی‌ مانده، دو سدة‌ اول‌ و دوم‌ هجری‌ است‌ كه‌ بدان‌ دورة‌ فترت‌ یا انقطاع‌ گفته‌اند. این‌ كتاب‌ در واقع‌ كوششی‌ است‌ موفق‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ مهم‌ كه‌ در این‌ دوره‌ بر فرهنگ‌ و تمدن‌ كهن‌ ایران‌ (از زبان‌ و ادبیات، آیین‌ها، نهادهای‌ فرهنگی، علمی، اداری‌ و...) چه‌ گذشته‌ است. موضوع‌ كتاب‌ و ضرورت‌ تحقیق‌ در یافتن‌ پاسخ‌ این‌ پرسش‌ حكایت‌ از اهمیت‌ و ارزش‌ بالای‌ این‌ اثر دارد كه‌ حاصل‌ حدود نیم‌ قرن‌ تتبع‌ در منابع‌ اصیل‌ و معتبر است. نویسندة‌ پژوهشگر كتاب‌ با روش‌ علمی‌ و تحلیل‌ و استدلال‌های‌ سنجیده‌ و با شیوه‌ای‌ پژوهشگرانه‌ و به‌ دور از داوری‌هایی‌ كه‌ نشانی‌ از شتابزدگی‌ و به‌ كار آوردن‌ احیاناً‌ نگرش‌های‌ عاطفی‌ و احساسی‌ در آن‌ باشد، جستجو در موضوع‌ تحقیق‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ و نتیجة‌ پژوهش‌ را در هر مرحله‌ به‌ روشنی‌ برای‌ خواننده‌ بیان‌ كرده‌ است. غالب‌ منابع‌ كتاب، متون‌ تاریخی، جغرافیایی‌ و ادبی‌ اصیل‌ و معتبر سده‌های‌ سوم‌ و چهارم‌ هجری‌ و نزدیك‌ به‌ این‌ سده‌ها و نیز مطالعات‌ و تحقیقات‌ دانشمندان‌ نامدار مسلمان‌ و خاورشناسان‌ مشهور است. تتبع‌ دقیق‌ و مستمر حدود نیم‌ قرن‌ مؤ‌لف‌ در یافتن‌ و ارائة‌ اطلاعات‌ باارزشی‌ كه‌ مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌ پرتوی‌ بر تاریكی‌های‌ این‌ دوره‌ از تاریخ‌ و فرهنگ‌ ایران‌ می‌افكند. جامعیت‌ آن‌ در مباحث‌ مختلف‌ موضوع‌ مهم‌ و ارزشمند مورد نظر و استناد و تأكید بر عین‌ نصوص‌ در متون‌ اصیل‌ و معتبر و ارائة‌ آنها از ویژگی‌های‌ شاخص‌ این‌ كتاب‌ است. كتاب‌ در شش‌ جلد تنظیم‌ شده‌ است. جلد اول‌ به‌ منزلة‌ مدخل‌ ورود به‌ بحث‌ است‌ و در آن‌ كلیات‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ مجموع‌ مجلدات‌ ارائه‌ شده‌ است. جلد دوم‌ دربارة‌ نظام‌ دیوانی‌ ایران‌ در دولت‌ ساسانی‌ به‌ ویژه‌ در دورة‌ انوشیروان‌ است. جلد سوم‌ مربوط‌ به‌ نخستین‌ سالهای‌ فتوحات‌ اسلامی‌ و مواجهة‌ ایرانیان‌ با اعراب‌ است. جلد چهارم‌ دربارة‌ مسألة‌ نقش‌ زبان‌ فارسی‌ در ارتباط‌ با زبان‌ عربی‌ و مددكاری‌ آن‌ نسبت‌ به‌ این‌ زبان‌ در نخستین‌ قرنهای‌ اسلامی‌ است. جلد پنجم‌ نظام‌ دیوانی‌ یا سازمانهای‌ مالی‌ اداری‌ و مالی‌ ساسانی‌ در دولت‌ خلفا را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد و جلد پایانی‌ مشتمل‌ بر برخی‌ پیوست‌ها و مطالب‌ ایضاحی‌ است.


منابع زندگینامه: http://iranologyfo.com/
فعالیتها:

• ادبیات و کتاب • تدریس • عالمان و دانشمندان • محقق • نویسندگی

نظرات() 


چگونه برنامه نویس شویم؟
پنجشنبه 17 بهمن 1398 01:00 ق.ظ
چگونه برنامه نویس شویم؟
پاورپوینت تجهیزات پزشکی
پنجشنبه 17 بهمن 1398 12:58 ق.ظ
پاورپوینت تجهیزات پزشکی
دوره آموزش سرور
پنجشنبه 17 بهمن 1398 12:56 ق.ظ
دوره آموزش سرور HPE
http://terpnipi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:35 ب.ظ

Wonderful write ups. Many thanks!
cialis professional from usa costo in farmacia cialis cialis with 2 days delivery buy cialis cialis generika non 5 mg cialis generici cialis alternative cialis para que sirve venta de cialis canada cialis 50 mg soft tab
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 06:23 ق.ظ

Amazing plenty of superb info!
tadalafil 10 mg rx cialis para comprar we use it 50 mg cialis dose prices on cialis 10 mg tadalafil 10 mg the best site cialis tablets prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg scheda tecnica cialis from canada cialis 5mg billiger
http://heathctertou.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:47 ب.ظ

You definitely made your point!
cialis generic availability cialis price in bangalore what is cialis tadalafilo cialis italia gratis ou acheter du cialis pas cher generic cialis at walmart cheap cialis when can i take another cialis overnight cialis tadalafil
http://candkahou.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:52 ب.ظ

Useful facts. Many thanks!
cialis generico cialis dosage recommendations cialis tadalafil cialis generico lilly the best choice cialis woman low dose cialis blood pressure tadalafil 10 mg deutschland cialis online buy cialis sample pack buy cialis cheap 10 mg
http://idymcil.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:11 ق.ظ

Whoa quite a lot of awesome tips!
are there generic cialis prix de cialis cialis generico where cheapest cialis cialis preise schweiz cialis taglich only best offers cialis use cialis online nederland cialis cuantos mg hay cialis venta a domicilio
http://waldburnnigh.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:57 ب.ظ

You said it perfectly..
link for you cialis price cialis 100mg suppliers cialis baratos compran uk comprar cialis navarr rezeptfrei cialis apotheke cialis kaufen bankberweisung cialis 5mg cialis kaufen wo low dose cialis blood pressure cialis tablets australia
cialis dose 30mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:52 ب.ظ

You actually reported it really well!
cialis tadalafil generic cialis tadalafil viagra or cialis cialis side effects low dose cialis blood pressure cialis e hiv non 5 mg cialis generici prescription doctor cialis cialis pills prezzo di cialis in bulgaria
http://bepgahigh.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:42 ق.ظ

Kudos. Terrific stuff!
cialis generico postepay cialis 5 mg para diabeticos canada discount drugs cialis generico cialis mexico cialis generika cost of cialis per pill cialis generico in farmacia il cialis quanto costa viagra vs cialis vs levitra we choice cialis pfizer india
Buy generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:03 ق.ظ

Valuable information. Cheers!
deutschland cialis online cialis tablets australia cialis kaufen we choice cialis pfizer india weblink price cialis tadalafil 20 mg cialis generico postepay cialis generico lilly cialis 5 mg can i take cialis and ecstasy
buying cialis online safely
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:10 ب.ظ

You have made your point.
can i take cialis and ecstasy cialis preise schweiz cialis 20mg prix en pharmacie buy generic cialis opinioni cialis generico cialis online callus brand cialis generic canadian drugs generic cialis cialis lowest price
http://caumefit.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:06 ب.ظ

Great material, Regards!
cialis dosage recommendations prezzo cialis a buon mercato cialis kaufen cialis kaufen generic cialis cialis super kamagra buy online cialis 5mg cialis reviews cialis bula cialis billig
http://inannan.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:38 ق.ظ

Perfectly expressed certainly. .
cialis generico milano cialis generico cialis diario compra where to buy cialis in ontario cialis sans ordonnance calis tadalafil 10 mg buy brand cialis cheap cialis generique acquisto online cialis
Online cialis
شنبه 25 خرداد 1398 07:08 ب.ظ

Thanks! Ample forum posts!

canadian drugs generic cialis i recommend cialis generico cialis qualitat venta de cialis canada acheter cialis kamagra cialis lilly tadalafi cialis authentique suisse where to buy cialis in ontario cialis pills in singapore only here cialis pills
http://debaffpunc.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:47 ق.ظ

You actually revealed this superbly.
we use it 50 mg cialis dose buying cialis in colombia buy brand cialis cheap only best offers cialis use cialis generico lilly generic cialis pill online when will generic cialis be available cialis daily cialis generic tadalafil buy cialis tablets for sale
http://valsotea.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:38 ب.ظ

Amazing plenty of excellent information!
import cialis cialis generic availability order cialis from india cialis super acti buy cheap cialis in uk 40 mg cialis what if i take female cialis no prescription order a sample of cialis only best offers 100mg cialis cialis from canada
cialis street price
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:39 ب.ظ

With thanks, I value it.
cialis dose 30mg the best choice cialis woman if a woman takes a mans cialis calis if a woman takes a mans cialis try it no rx cialis order generic cialis online cialis flussig acquistare cialis internet cialis 30 day sample
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:00 ب.ظ

Beneficial postings. Thanks!
enter site very cheap cialis canada discount drugs cialis tesco price cialis can i take cialis and ecstasy price cialis best cialis kaufen cialis online cialis for sale cialis generico cialis y deporte
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:13 ب.ظ

Amazing many of beneficial knowledge.
cialis sale online cialis mit grapefruitsaft generic cialis soft gels cialis 5 mg funziona prix cialis once a da cialis price thailand if a woman takes a mans cialis legalidad de comprar cialis order generic cialis online cialis official site
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 08:39 ق.ظ

You have made your point pretty well..
compare prices cialis uk cialis bula cialis soft tabs for sale cialis daily tadalafil 20mg we like it safe cheap cialis generic cialis viagra cialis levitra cialis herbs purchase once a day cialis
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 02:39 ق.ظ

Incredible many of terrific information!
canadian pharmacys canadian pharmacies-24h pharmacy canada reviews trusted pharmacy canada scam canadian medications aarp recommended canadian pharmacies drugstore online canadian pharmacy cialis Canadian Pharmacy USA trust pharmacy of canada
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 09:11 ق.ظ

Beneficial tips. With thanks!
prescription doctor cialis cialis tablets australia cialis alternative buy cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis cost fast cialis online cialis official site discount cialis cialis 20mg preis cf
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:04 ب.ظ

Truly a good deal of good knowledge!
cialis alternative cialis uk next day cialis canada on line prices on cialis 10 mg generic cialis pill online cialis generika in deutschland kaufen cialis 5mg billiger buy cialis online legal tadalafil tablets click here to buy cialis
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:59 ب.ظ

Factor effectively regarded..
cialis tadalafil online we use it 50 mg cialis dose non 5 mg cialis generici usa cialis online tadalafil 5mg cost of cialis per pill fast cialis online cialis wir preise cialis farmacias guadalajara achat cialis en europe
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:42 ب.ظ

Superb forum posts. Thanks a lot!
cialis 20mg prix en pharmacie how much does a cialis cost click now buy cialis brand cuanto cuesta cialis yaho cialis e hiv cost of cialis cvs cialis diario compra link for you cialis price when will generic cialis be available side effects of cialis
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 06:27 ق.ظ

Seriously a good deal of helpful data.
generico cialis mexico acquisto online cialis acheter du cialis a geneve precios de cialis generico generic cialis at walmart cialis tablets for sale cialis 5 mg when will generic cialis be available cialis baratos compran uk tadalafil 5mg
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:26 ب.ظ

Cheers. I like it.
online prescriptions cialis cialis generisches kanada cialis cipla best buy buying cialis in colombia cialis generic buy cialis online cheapest cialis generico milano cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg effectiveness comprar cialis 10 espa241a
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:07 ق.ظ

Amazing information, Thanks.
cialis tablets australia tadalafil 5mg viagra vs cialis vs levitra cialis tablets australia bulk cialis cialis 5mg prix cialis wir preise weblink price cialis enter site very cheap cialis cipla cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو